ΜΟΥΣΙΚΗ => Ταμπλατούρες => Μήνυμα ξεκίνησε από: ramone21 στις Νοέμβριος 23, 2012, 10:07:59 μμΤίτλος: Κώστας Γανωτής - Σάπια βίδα (από την ταινία "Φυλακές Ανηλίκων")
Αποστολή από: ramone21 στις Νοέμβριος 23, 2012, 10:07:59 μμ
παιδια εχει βγαλει κανεις το σαπια βιδα απο τις φυλακες ανηλικων 1?


Τίτλος: Απ: Σαπια βιδα(φυλακες ανηλικων) για κιθαρα?
Αποστολή από: sotirisr στις Νοέμβριος 24, 2012, 12:56:39 πμ
θα ανεβασω σε 2-3 μερες  τη μελωδια του κομματιου

για σγχορδιες υπαρχει αυτο απο το
www. kithara.toΣάπια Βίδα

Γανωτής Κώστας

Μουσική/Στίχοι: Κατσαρός Γιώργος/Μυλωνάς Γ
   

Τραγούδι από τη ταινία «Φυλακές Ανηλίκων» (1982)
 
G#m  A   ] 2x
 
G#m
Μου είπαν είσαι σάπια βίδα
D#m
σ' ένα σύστημα σωστό
C#m
αναρχικες εχεις ιδεες
D#
θέλεις κελί σωφρονιστικό
 
G#m
Λόγια κουφά η συντροφιά σου
D#m
και τσιγαριλίκι τακτικά
C#m
τα νεύρα σου να ηρεμήσουν
D#
ο φύλακας να 'ναι καλά
 
A
Πώς μας παραμυθιάζουν φίλε
G#m
και πώς μας δείχνουν το σωστό
A
να σ' είχα άσπρε άγγελέ μου
D#
εσύ που τρέχεις μ' εκατό
 
A
Μέσα στα χίλια κυβικά σου
G#m
δεν έχει θέση η ψευτιά
A
ούτε η γραβάτα του κυρίου
D#
που κρέμεται σ' άδεια καρδιά
 
G#m  A   ] 2x
 
G#m
Μου είπαν είσαι σάπια βίδα
D#m
σ' ένα σύστημα σωστό
 
C#m
αμφισβητείς όλους τους νόμους
D#
θέλεις κελί σωφρονιστικό
 
G#m
Ο φύλακας είναι ο Θεός σου
D#m
και ο νταής ο αδερφός
C#m
χώμα θα φάει η λεβεντιά σου
D#
να γίνεις άνθρωπος σωστός
 
A
Πώς μας παραμυθιάζουν φίλε
G#m
και πώς μας δείχνουν το σωστό
A
να σ' είχα άσπρε άγγελέ μου
D#
εσύ που τρέχεις μ' εκατό
 
A
Μέσα στα χίλια κυβικά σου
G#m
δεν έχει θέση η ψευτιά
A
ούτε η γραβάτα του κυρίου
D#
που κρέμεται σ' άδεια καρδιά
 
G#m  A


Τίτλος: Απ: Σαπια βιδα(φυλακες ανηλικων) για κιθαρα?
Αποστολή από: ramone21 στις Νοέμβριος 24, 2012, 03:03:55 μμ
ευχαριστω φιλε Σωτηρη....θα το δοκιμασω....ΕΥΓΕ!!


Τίτλος: Απ: Σαπια βιδα(φυλακες ανηλικων) για κιθαρα?
Αποστολή από: sotirisr στις Νοέμβριος 27, 2012, 02:29:18 μμ
η μελωδια νομιζω παει καπως ετσι:


ΣΟΛ#-ΡΕ#-ΝΤΟ#-ΣΙ-ΛΑ#-ΣΟΛ#-ΛΑ#-ΣΙ-ΝΤΟ#
Μου      εί-     παν    εί-σαι       σά- πια      βί-δα


ΡΕ#-ΡΕ#-ΡΕ#-ΡΕ#-ΝΤΟ#-ΣΙ-ΛΑ#
σ'        ένα   σύ- στη- μα      σω-στό
 

ΝΤΟ#-ΝΤΟ#-ΝΤΟ#-ΝΤΟ#-ΣΙ-ΛΑ#-ΣΟΛ#-ΣΙ
ανα-         ρχι-   κες      ε-  χεις    ι-    δε- ες


ΝΤΟ#-ΣΙ- ΛΑ#-ΣΟΛ#-ΣΟΛ-ΣΟΛ#-ΛΑ#-ΣΟΛ#
θέ-      λεις      κε-   λί         σω-φρο-νι-στικό
 

ΣΟΛ#-ΡΕ#-ΝΤΟ#-ΣΙ-ΛΑ#-ΣΟΛ#-ΛΑ#-ΣΙ-ΝΤΟ#
Λό-      για      κου-φά   η        συν- τρο-φιά σου


ΡΕ#-ΡΕ#-ΡΕ#-ΡΕ#-  ΝΤΟ#-ΣΙ-ΛΑ#
και        τσι-γα-ριλίκι        τα-κτι-κά


ΝΤΟ#-ΝΤΟ#-ΝΤΟ#-ΝΤΟ#-ΣΙ-ΛΑ#-ΣΟΛ#-ΣΙ
τα         νεύ-      ρα    σου      να ηρε-μή-σουν


ΝΤΟ#-ΣΙ- ΛΑ#-ΣΟΛ#-ΣΟΛ-ΣΟΛ#-ΛΑ#-ΣΟΛ#
ο          φύ- λα-  κας     να      'ναι  κα- λά
 

ΡΕ#-ΜΙ- ΦΑ#-ΜΙ-ΡΕ#-ΡΕ#-ΝΤΟ#-ΡΕ#-ΜΙ
Πώς      μας πα- ρα-μυ-   θιά-ζουν      φί- λε


ΜΙ- ΜΙ- ΜΙ- ΜΙ- ΡΕ#- ΝΤΟ#-ΜΙ-ΡΕ#
και     πώς μας δεί-χνουν το    σω-στό


ΡΕ#-ΡΕ#-ΡΕ#-ΡΕ#-ΡΕ#-ΡΕ#-ΝΤΟ#-ΡΕ#-ΝΤΟ#-ΜΙ
να         σ'     εί-  χα   άσ- πρε     άγ- γε-   λέ    μου


ΜΙ-  ΜΙ-ΜΙ-  ΜΙ- ΡΕ#-ΝΤΟ#-ΜΙ-ΡΕ#
εσύ       που τρέ-χεις μ'      ε-   κα-τό
 

ΡΕ#-ΜΙ- ΦΑ#-ΜΙ-ΡΕ#-ΡΕ#-ΝΤΟ#-ΡΕ#-ΜΙ
Μέ-       σα  στα   χί-λια    κυ-  βι-     κά σου


ΜΙ- ΜΙ- ΜΙ- ΜΙ- ΡΕ#- ΝΤΟ#-ΜΙ- ΡΕ#
δεν      έ-  χει   θέ-  ση     η      ψευ-τιά


ΡΕ#-ΡΕ#-ΡΕ#-ΡΕ#-ΡΕ#-ΡΕ#-ΝΤΟ#-ΡΕ#-ΝΤΟ#-ΜΙ
ού-      τε   η     γρα-βά-  τα      του      κυ- ρί- ου


ΜΙ-  ΜΙ- ΜΙ-ΜΙ- ΡΕ#-ΝΤΟ#- ΜΙ- ΡΕ#
που    κρέ- με-ται   σ'  άδεια    καρ-διά
 

(Eδω αρχιζει και λεει λα-λα-λα-λα-λα-λα παιζοντας απο πισω G#m kai A)

(το ιδιο το υπολοιπο)

Μου είπαν είσαι σάπια βίδα
σ' ένα σύστημα σωστό
αμφισβητείς όλους τους νόμους
θέλεις κελί σωφρονιστικό
 
Ο φύλακας είναι ο Θεός σου
και ο νταής ο αδερφός
χώμα θα φάει η λεβεντιά σου
να γίνεις άνθρωπος σωστός
 
Πώς μας παραμυθιάζουν φίλε
και πώς μας δείχνουν το σωστό
να σ' είχα άσπρε άγγελέ μου
εσύ που τρέχεις μ' εκατό
 
Μέσα στα χίλια κυβικά σου
δεν έχει θέση η ψευτιά
ούτε η γραβάτα του κυρίου
που κρέμεται σ' άδεια καρδιά
 
 


Τίτλος: Απ: Σαπια βιδα(φυλακες ανηλικων) για κιθαρα?
Αποστολή από: ramone21 στις Νοέμβριος 27, 2012, 03:38:58 μμ
μπραβο ρε φιλε Σωτηρη....εβγαλες κομματαρα....!!!